Нашите производи им се достапни на потрошувачите во:

 • Седиште на компанијата – бул. Трета Македонска Бригада 48 (објект: Раде Кончар Управна Зграда)
 • Авторизирана Е-Продавница за Xiaomi во Македонија – ГТЦ приземје
 • Hi Store Струмица
 • Xstore Охрид
 • Ksamili Тетово
 • Handy
 • Aвторизирани партнери како дел од нашата продажна мрежа.

Исто така, нудиме опција за сигурно, лесно и брзо купување по електронски пат:

Производите може да се купат преку мобилните оператори во Македонија, како и нивните овластени дилерски мрежи.

Authorized retailers

Our products are available in:

 • Company headquarters – Blvd. Third Macedonian Brigade 48 (building: Rade Konchar Administrative Building) 
 • Authorized E-Shop for Xiaomi in Macedonia – GTC ground floor
 • Hi Store Strumica
 • Xstore Ohrid
 • Ksamili Tetovo
 • Handy
 • Authorized partners as part of our sales network.

We also offer the option for safe, easy and fast online shopping:

The products can be purchased through mobile operators in Macedonia, as well as their authorized dealer networks.